Algemene voorwaarden

Bien Bio! BV
D’Hoye 25
9800 Deinze
T 0475 999 501
BE 0703 973 639

Algemene voorwaarden – Bien Bio! BV

 1. Inleiding
 2. Overeenkomsten en bestellingen
 3. Prijzen
 4. Betaling
 5. Levering en garantie
 6. Herroepingsrecht (Artikel VI.47 e.v. Wetboek Economisch Recht)
 7. Overmacht en aansprakelijkheid
 8. Verwerking van persoonsgegevens
 9. Disclaimer
 10. Slotbepalingen
 11. Online geschillenbeslechting1.

1. Inleiding

In deze Algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

Bien Bio! BV met ondernemingsnummer BE0703973639 en met adres te 9800 Deinze, Dhoye 25;
‘Koper’: iedere natuurlijke persoon of rechtspersoon die met Bien Bio! in gelijk welke contractuele relatie treedt;
‘Consument’: elke natuurlijke persoon die handelt voor doeleinden buiten zijn beroepsactiviteit;
‘Producten’: het voorwerp van één of meer verkoopsovereenkomsten;
‘Verkoopsovereenkomst’: Iedere overeenkomst waarbij de handelaar zich ertoe verbindt de eigendom van goederen over te dragen aan de Koper. De Koper verbindt er zich toe om de prijs ervan te betalen.

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elke overeenkomst tussen Bien Bio! en de Koper. Zodra de Koper gebruik maakt van de website van Bien Bio! (https://bio-dor.be/) aanvaardt de Koper deze verkoopsvoorwaarden, alsmede alle andere rechten en plichten zoals vermeld op de website.
Afwijkingen van, en aanvullingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig mits uitdrukkelijke en schriftelijke overeenkomst. Eventuele algemene voorwaarden van de Klant zijn niet van toepassing.

2. Overeenkomsten en bestellingen

 1. Bien Bio! besteedt de grootste zorg bij het online plaatsen van informatie over de eigenschappen van de Producten.
 2. Een overeenkomst komt tot stand op het moment dat een orderbevestiging aan de Koper is overhandigd dan wel, in het geval het aanbod via de website is gedaan, per e-mail is verzonden naar het door de Koper opgegeven e-mailadres. Bien Bio! en haar Koper komen uitdrukkelijk overeen dat door gebruik te maken van elektronische communicatievormen een geldige overeenkomst tot stand komt. Met name ook het ontbreken van een gewone, digitale of elektronische gekwalificeerde handtekening doet niet af aan de verbindende kracht van het aanbod en de aanvaarding daarvan. De elektronische bestanden van Bien Bio! gelden hierbij, voor zover de wet dat toelaat, als een vermoeden van bewijs.
 3. Bestellingen via de webshop worden geacht voor niet-beroepsmatige doeleinden te worden geplaatst. Personen die een bestelling voor beroepsdoeleinden willen plaatsen, kunnen de klantendienst contacteren via de contactpagina van de website of via info@bien.bio of info@bio-dor.be.

3. Prijzen

 1. Alle prijzen zijn uitgedrukt in euro en zijn inclusief BTW en andere taksen. In het geval een rechtspersoon als Koper fungeert kan de prijs exclusief BTW en andere taksen worden aangeduid. Speciale aanbiedingen zijn slechts geldig zolang de voorraad strekt. Ook na de totstandkoming van de overeenkomst kan Bien Bio! kennelijke of overduidelijke fouten in de prijsopgave, zoals evidente onjuistheden, corrigeren.
 2. De op de site aangegeven individuele productprijzen worden steeds weergegeven zonder bijkomende kosten, zoals verzendkosten. De eventuele verzendkosten zijn ten laste van de Koper en worden getoond bij het uitchecken van de digitale winkelwagen. Bien Bio! kan de prijzen op elk moment wijzigen, maar zal steeds de tarieven toepassen die in de webshop vermeld stonden op het tijdstip van uw bestelling.

4. Betaling

 1. Kopers kunnen betalen per overschrijving of met de online betalingsmogelijkheden voorzien op de website (https://bio-dor.be/).
 2. De facturen zijn ten laatste betaalbaar 10 dagen na factuurdatum, tenzij anders vermeld. Elke niet betaalde factuur brengt vanaf de vervaldag van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling nalatigheidsintresten mee gelijk aan de rente bepaald in de Wet van 2 augustus 2002 betreffende de bestrijding van de betalingsachterstand bij handelstransacties. Wanneer de factuur onbetaald blijft gedurende 10 dagen na de aangetekende verzending van een aanmaning, zal de schuld bovendien worden verhoogd met 10% van het factuurbedrag, met een minimum van 50 euro, zulks onverminderd het recht van de uitvoerder om een hogere schadevergoeding te vorderen mits bewijs van grotere werkelijke geleden schade. Bovendien behoudt Bien Bio! zich het recht voor om bij niet-betaling van het factuurbedrag of in geval van laattijdige betaling een vergoeding te vorderen voor de gerechtelijke invorderingskosten, dit volgens het recht op de gerechtskosten en het recht op de bijdrage in de erelonen en onkosten van advocaten.
 3. Facturen worden enkel op aanvraag bezorgd aan rechtspersonen. Consumenten zijn hiervan uitdrukkelijk uitgesloten en kunnen geen factuur aanvragen.
 4. Bien Bio! zal de bestelling pas verwerken en leveren na ontvangst van de volledige betaling van alle door de Koper verschuldigde bedragen. Ongeacht of de levering reeds heeft plaatsgevonden, behoudt Bien Bio! de eigendom van alle bestelde Producten tot de volledige betaling van alle verschuldigde bedragen uit deze overeenkomst.
 5. Bien Bio! kan bestellingen weigeren bij ernstige vermoedens van rechtsmisbruik, kwade trouw, voor hem onaanvaardbare commerciële doeleinden of bij uitputting van de voorraad van een bepaald Product.

5. Levering en garantie

 1. Levering is enkel mogelijk in volgende landen: België, Nederland, Frankrijk.
 2. Wij verwerken iedere bestelling zo spoedig mogelijk zodra het totaalbedrag volledig betaald is. Voor Consumenten is de uiterste leveringstermijn dertig (30) dagen na ontvangst van de bestelling, maar voor betalingen via overschrijving geldt per uitzondering dat de uiterste leveringstermijn 30 dagen is na ontvangst van de betaling. Maar in werkelijkheid leveren we binnen de termijn van vijf werkdagen.
 3. Leveringen vinden plaats op het adres dat de Koper opgeeft tijdens de totstandkoming van de overeenkomst opgegeven adres. Zodra de Producten op het opgegeven afleveradres zijn geleverd, gaat het risico over op de Koper.
 4. Bien Bio! doet alles binnen haar mogelijkheid om de vermelde levertijden te respecteren. Bien Bio! is echter niet verantwoordelijk voor leveringen die te laat komen of voor bestellingen die verloren raken door derden, door onvoorziene omstandigheden of door overmacht. Als een bestelling niet geleverd wordt binnen de vermelde tijd, wordt een onderzoek ingesteld bij de distributeur, wat meerdere dagen in beslag kan nemen. Tijdens die periode wordt geen terugbetaling of andere verzending gedaan.
 5. Bien Bio! garandeert dat de Producten minstens één maand houdbaar zijn vanaf het moment dat de levering vertrekt naar de Koper (tenzij een afwijkende datum werd vermeld).
 6. Gebreken of problemen in verband met de levering van een Product moeten binnen de zeven kalenderdagen worden gemeld aan de klantendienst via een bericht op de contactpagina van website of via een e-mail naar info@bien.bio of info@bio-dor.be.
 7. Bien Bio! biedt de garanties die de wet voorziet.

6. Herroepingsrecht (Artikel VI.47 e.v. Wetboek Economisch Recht)

Na de dag van ontvangst van online bestelde Producten, heeft de Consument een bedenktijd van 14 dagen om zijn bestelling te herroepen zonder opgave van redenen en zonder betaling van een boete. De Consument draagt dan enkel de directe terugzendingskosten. Dit herroepingsrecht geldt niet voor op maat of op aanvraag geproduceerde goederen of Producten die op grond van hun eigenschappen niet geschikt zijn om terug te sturen of snel kunnen bederven. De consument kan de overeenkomst herroepen via dit formulier:

Aan: Bien Bio! BV, Driekoningenstraat 36a, 8710 Wielsbeke (adres magazijn)
Ik deel / Wij delen () u hierbij mee dat ik/wij () de koopovereenkomst betreffende volgende goederen herroep/herroepen (*):

Besteld op / Ontvangen op (*): …

Uw naam / namen: …

Uw adres: …

Datum: …

Uw handtekening (enkel op papieren formulier)
(*) Schrap wat niet van toepassing is

De Consument die herroept, moet het Product onbevuild en onbeschadigd terugzenden in een degelijke verpakking, en dit op eigen kosten en risico. Bij geldige herroeping zal Bien Bio! binnen 14 dagen terugbetalen.

7. Overmacht en aansprakelijkheid

 1. Als de partijen hun verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet tijdig of niet behoorlijk kunnen nakomen door overmacht, dan worden die verplichtingen opgeschort totdat dat partijen opnieuw in staat zijn deze na te komen.
 2. In de hogergenoemde situatie van overmacht kunnen de partijen de overeenkomst geheel of gedeeltelijk en met onmiddellijk ingang schriftelijk opzeggen, zonder dat hierdoor enig recht op schadevergoeding ontstaat.
 3. Onder overmacht wordt begrepen: de onvoorzienbaarheid, de redelijke onvermijdbaarheid waardoor de contractuele verplichtingen niet, niet tijdig, of niet behoorlijk kunnen worden uitgevoerd. Er wordt ook verwezen naar hetgeen de rechtspraak aanvaardt als overmacht.
 4. Bien Bio! is niet aansprakelijk voor ongeluk, verkeerd gebruik, of foute behandeling van een Product door de klant, noch voor voor schade als gevolg van onjuiste informatie die de Koper opgaf.
 5. Bien Bio! is niet aansprakelijk voor indirecte en gevolgschade.

8. Verwerking van persoonsgegevens

Bien Bio! verzamelt en verwerkt uw persoonsgegevens voor klanten- en orderbeheer, op basis van de contractuele relatie als gevolg van uw bestelling. Verder gebruiken wij uw persoonsgegevens om u af en toe op de hoogte te houden van nieuwe producten, diensten of activiteiten (direct marketing), op basis van ons gerechtvaardigd belang om te ondernemen.
Wil u niet dat wij uw gegevens verwerken met het oog op direct marketing? Dan volstaat het om dit mee te delen via info@bien.bio of info@bio-dor.be. Via dat adres kan u ook altijd vragen welke gegevens wij over u verwerken en ze verbeteren of laten wissen. Bent u het oneens met de manier waarop wij uw gegevens verwerken? Dan nodigen wij u uit om eerst contact met ons op te nemen. Vervolgens kan u zich steeds wenden tot de Gegevensbeschermingsautoriteit (contact@apd-gba.be, www.gegevensbeschermingsautoriteit.be). Een vollediger overzicht van ons gegevensverwerkingsbeleid vindt u op https://bien.bio/privacy-policy/ .

9. Disclaimer

 1. De website bevat informatie van algemene aard over de Producten en activiteiten van de verkoper. De informatie is niet aangepast aan persoonlijke of specifieke omstandigheden, en mag dus niet gezien worden als een persoonlijk, professioneel of juridisch advies aan de gebruiker.
 2. Bien Bio! doet grote inspanningen om de informatie volledig, juist, nauwkeurig en bijgewerkt te houden. Toch kunnen zich onjuistheden voordoen of kan bepaalde informatie onbeschikbaar zijn. In dat geval kan u de websitebeheerder contacteren, en doen wij in elk geval de grootst mogelijke inspanning om dit zo snel mogelijk recht te zetten.
 3. De website en haar inhoud (hyperlinks inbegrepen) kan te allen tijde zonder aankondiging of kennisgeving worden aangepast, gewijzigd, aangevuld, onderhouden, opgeschort of stopgezet.
 4. De website kan hyperlinks bevatten naar webpagina’s van derden, of daar onrechtstreeks naar verwijzen. Het linken naar deze webpagina’s impliceert geen goedkeuring van de inhoud ervan.
 5. Bien Bio! geeft geen garanties voor de goede werking van de website en kan op geen enkele wijze aansprakelijk gehouden worden voor een slechte werking of tijdelijke (on)beschikbaarheid van de website of voor enige vorm van schade, rechtstreekse of onrechtstreekse, die zou voortvloeien uit de toegang tot of het gebruik van (informatie op) de website.

10. Slotbepalingen

 1. Elke overeenkomst tussen Bien Bio! en Koper wordt beheerst door het Belgisch recht, onverminderd het recht van Consumenten met woonplaats buiten België om zich te beroepen op dwingende bepalingen van hun nationaal recht. Elk geschil behoort tot de exclusieve bevoegdheid van de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Waregem.
 2. Als een bepaling van deze Algemene voorwaarden nietig zou worden verklaard, dan heeft dit geen gevolg voor de geldigheid van de overige bepalingen van deze Algemene voorwaarden.
 3. Als een bepaling van deze Algemene voorwaarden ongeldig zou zijn om een andere reden, maar wel geldig zou geweest zijn mits zij een beperktere omvang had, dan zal deze bepaling automatisch gelden met de meest omvangrijke beperktere omvang waarin zij wel geldig is.

11. Online geschillenbeslechting

De Europese Commissie biedt een platform voor online geschillenbeslechting aan voor consumenten, die u kunt vinden op https://ec.europa.eu/consumers/odr/.